Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem: www.ewelinagac.pl

Sprzedającym jest:

STARTWEB Maciej Waraksa, ul. Opolska 5, 46-280 Jasienie, zarejestrowana pod numerem NIP: 7511665655, Regon: 369886503.

§ 1 Definicje

1. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a które dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta (w tym konsument).

2. Przedmiot transakcji – towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta była aktualna. Gdyby jednak niektóre z zamówionych towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

3. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy umowa sprzedaży.

4. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Kupującym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

5. Sklep Internetowy www.ewelinagac.pl – serwis internetowy dostępny pod adresem www.ewelinagac.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić produkt.

6. Strona – Sprzedający i Kupujący.

7. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.ewelinagac.pl

8. Zamówienie – oświadczenie woli klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 2 Zasady ogólne

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w trakcie realizacji zamówienia.

2. Sklep internetowy www.ewelinagac.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.ewelinagac.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz wprowadzone na rynek polski legalnie.

4. Sprzedający zastrzega możliwość występowania różnic wizualnych sprzedawanych towarów prezentowanych na stronie internetowej za pomocą fotografii a rzeczywistym wyglądem towaru.

§ 3 Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.ewelinagac.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę internetową www.ewelinagac.pl oraz drogą mailową.

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeżeli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe – dokładny adres, na który towar ma być wysłany, adres e-mail oraz numer telefonu.

5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia.

6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularze. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, w rozumieniu art. 2 pkt 32 oraz zgodnie z art. 106 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054).

7. W trakcie składania zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

9. Po złożeniu przez Kupującego skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany na formularzu zamówienia. Sklep poinformuje Kupującego niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

3. Przesyłka jest doręczana zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu.

4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „dostawa i płatność”.

§ 5 Płatności

1. Na każdy sprzedany towar wystawiony zostanie imienny dowód zakupu (fakturę).

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić  za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (dotpay) lub przelewem na konto bankowe sklepu.

§ 6 Odbiór towaru

1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

Prosimy o sprawdzanie zawartości przesyłki w obecności pracownika poczty, kuriera nawet jeśli przesyłka wygląda na nieuszkodzoną. Wszelkie roszczenia z tytułu uszkodzenia przesyłki będą przyjmowane wyłącznie wraz z załączonym PROTOKOŁEM SZKODY spisanym z przewoźnikiem dostarczającym paczkę.

§ 7 Odstąpienie od umowy

1.Konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni, składając w tym celu stosowne oświadczenie na piśmie. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Wskazane powyżej uprawnienie dotyczy wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

3. Zwrot w tym trybie towaru będzie skuteczny wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt, na adres siedziby Sprzedającego.

5. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.

6. W przypadku odstąpienia od umowy niezwłocznie zwracamy wszystkie otrzymane płatności w tym koszty dostarczenia rzeczy tj. koszty wysyłki od sprzedawcy do kupującego (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o zwrocie. Zwrot wpłaty dokonywany jest: przelewem bankowym na konto wskazane w formularzu zwrotu lub na konto z którego dokonana została wpłata.

§ 8 Procedura reklamacji

NALEŻY SPRAWDZIĆ ZAWARTOŚĆ PRZESYŁKI W OBECNOŚCI KURIERA, NAWET JEŚLI PRZESYŁKA WYGLĄDA NA NIEUSZKODZONĄ!

Realizując zamówienia, zawsze dokładamy wszelkich starań, by przesyłki były pakowane należycie, w sposób zapewniający im bezpieczny transport.

Mimo to, może się zdarzyć uszkodzenie zawartości paczki z winy przewoźnika. W takiej sytuacji w obecności kuriera należy sporządzić protokół stwierdzający nieprawidłowości. Formularz protokołu nieprawidłowości powinien posiadać przy sobie kurier. Protokół szkody a także zdjęcia opakowania i jego zawartości znacznie ułatwią postępowanie reklamacyjne.

Wszelkie uchybienia związane z uszkodzeniami podczas transportu towaru należy zgłaszać niezwłocznie (maksymalnie w ciągu 7 dni od daty doręczenia). W tym celu prosimy o kontakt mailem na adres: [email protected]

1. Kupujący ma obowiązek sprawdzania zawartości przesyłki w obecności pracownika poczty, kuriera nawet jeśli przesyłka wygląda na nieuszkodzoną. Wszelkie roszczenia z tytułu uszkodzenia przesyłki będą przyjmowane wyłącznie wraz z załączonym PROTOKOŁEM SZKODY spisanym z przewoźnikiem dostarczającym paczkę.

2. W przypadku niezgodności towaru z umową (błąd w wydaniu magazynowym), reklamowany towar wraz z formularzem reklamacyjnym (pobierz formularz reklamacyjny) określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań Sprzedającego, należy odesłać na koszt Sprzedającego.

3. Kupujący traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.

4. Kupujący w momencie wystąpienia wady może zażądać od Sprzedającego (w ramach prawa rękojmi):

  • wymiany towaru na nowy;
  • naprawy towaru;
  • obniżenia ceny;
  • odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

Sprzedający ustosunkuje się do żądań Kupującego w ciągu 14 dni od momentu otrzymania żądania. Sprzedający rozpatrzy żądania Kupującego biorąc pod uwagę następujące okoliczności:

  • łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
  • charakter wady – istotna czy nieistotna;
  • to, czy towar był wcześniej reklamowany.

§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów Sklepu Internetowego w związku z zakupami jest Sprzedający.

2. Dane osobowe wykorzystywane w celu realizacji umów sprzedaży i mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów od Kupującego. Kupujący mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1225)ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst pierwotny: Dz.U. z 2002 r. Nr 141 poz. 1176) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 poz. 121).

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego, o ile klient wyrazi na to zgodę.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, że do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.